alisanci.com alisanci.com - Ali SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeniAli SANCI-Matematik ??ret...

alisanci.comWebsite Profile

Title: Ali SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeniAli SANCI-Matematik ??ret...
Keywords:
Description:Ali SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeniAli SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeni Ali SANCI-Matematik ??retmeni 2016-2017 Y?l?na Haz?
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

alisanci.com Information

Website / Domain:alisanci.com
Website IP Address:62.138.7.178
Domain DNS Server:ns5.pekiyi.com,ns6.pekiyi.com

alisanci.com ranks

Alexa Rank:3664530
EveryoneDomain Rank:3
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

alisanci.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$5,324
Daily Revenue:$14
Monthly Revenue:$437
Yearly Revenue:$$5,324
Daily Unique Visitors:1,342
Monthly Unique Visitors:40,260
Yearly Unique Visitors:489,830

alisanci.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Cache-Control max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Mon, 24 Sep 2018 14:28:25 GMT

alisanci.com WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

alisanci.com Similar Website

Domain WebSite Title
dersanlatimi.com Matematik
mattehogskoleprovet.com Matematik
matematik.pt Matematik
davidsjostrand.com Matematik
ortamatci.com 2016-2017 Ortaokul Matematik
ufukhocam.com Ufuk Hoca, Matematik ??retmeni
akmatematik.com Mustafa AK - Matematik ??retmeni
kadriyaman.com Kadri YAMAN Matematik ??retmeni
matematik12.com 12.S?n?f Temel ve ?leri Matematik – 2016-2017 y?l?nda yepyeni bir program!
matematiksaati.com Matematik Saati - Matematik Testleri - Matematik Yaz?l?lar?
sanci.es sanci - SANCI
coskunhoca.com Matematik Fizik Geometri ?zel Ders ??retmeni
riyaziyyat.info Matematik - Matematik Sihri
matematik11.com 2016-2017 Y?l? 11.S?n?f Matematik Dersi – 11.S?n?f Matematik'e dair ne varsa
matematikgeometri.com matematik geometri, matematik ??retmeni, geometri ??retmeni, ?zel sorular, SBS, YGS, LYS ?zel ders...
odevmatik.net Matematik ?devi Haz?rlama Sistemi "odevmatik.net"
pratikmatematik.com Pratik Matematik
ezbersizmatematik.com Ezbersiz Matematik

alisanci.com Alexa Rank History Chart

alisanci.com aleax

alisanci.com Html To Plain Text

Ali SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeniAli SANCI-Matematik ??retmeni | 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeni Ali SANCI-Matematik ??retmeni 2016-2017 Y?l?na Haz?r Matematik ??retmeni Toggle navigation Hakk?mda Haberler E?itim Doküman Video ?leti?im 2017 YGS Sorular? ve Cevaplar? 12 Mart 2017 alisanci Yorumlar 2017 YGS Sorular? ve Cevaplar? yay?nland?. 2017 YGS Matematik,Türk?e,Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri Sorular? ve Cevaplar? Kitap???? yay?nland?. 12 Mart 2017 Saat 10:00 da ba?layan 2017 YGS’de adaylara 160 soru i?in 160 dakika süre verildi. S?navda, Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan belirlenen ortak müfredata dayal? Türk?e testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer ald?. YGS’de Türk?e’den 40, tarihten 15, co?rafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorular?ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu. YGS Fen Bilimleri ve Matematik sorular? 2013 y?l?nda yay?nlanan yeni müfredata g?re 9.ve 10.s?n?f konular?ndan olu?maktad?r. 2017 YGS Sorular? ve Cevaplar? ?ND?RMEK i?in TIKLAYINIZ S?navlar next page YGS 2017 Deneme S?nav? Sorular? ve Cevaplar?(3) – MEB 4 Mart 2017 alisanci Yorumlar MEB 2017 YGS i?in 3.Deneme S?nav?n? Yay?nlad?. MEB 12 Mart 2017 tarihinde yap?lacak olan YGS s?nav?na say?l? günler kala 3.deneme(de?erlendirme) s?nav sorular?n? ve cevaplar?n? yay?nlad?. ?lk kez bu y?l yeni müfredata g?re s?nav yap?laca?? i?in MEB’in deneme s?navlar? s?nava girecek ??renciler i?in olduk?a ?nemli.Bildi?iniz gibi daha ?nceden iki adet deneme s?nav? yay?nlanm??t?.E?er haftaya s?nava girecek ??rencilerden bu de?erlendirme s?navlar?n? denemeyen varsa ?srarla bu hafta i?i denemelerini ?neriyoruz.?zellikle müfredat? de?i?en Matematik,Fizik,Kimya ve Biyoloji dersleri ile ilgili soru tiplerine dikkat edilmesi gerekir. MEB Konuyla ?lgili ODSGM sitesinde ?u a??klamay? yapt?: “MEB ?l?me, De?erlendirme ve S?nav Hizmetleri Genel Müdürlü?ü, 2015- 2016 E?itim – ??retim Y?l?ndan beri Kazan?m Kavrama Testleri ve De?erlendirme S?navlar? haz?rlayarak 12. s?n?f ve mezun ??rencilerin üniversite s?navlar?na haz?rl?k ?al??malar?na yard?mc? olmaktad?r. 12.s?n?f ve mezun ??rencilerin üniversite haz?rl?k sürecinde genel ba?ar? düzeylerini ?l?mek, s?nav kayg?lar?n? dü?ürmek, s?nav prati?i olu?turmak amac?yla haz?rlanan 12.S?n?f ve Mezun ??renciler ??in üniversite Haz?rl?k YGS 3. De?erlendirme S?nav?, 03.03.2017 tarihi itibar?yla yay?mlanm??t?r. YGS ?ncesi s?nav?n son provas? olarak dü?ünülen bu De?erlendirme S?nav?n?n üniversiteye haz?rlanan tüm ??rencilere faydal? olmas? dile?iyle… Mill? E?itim Bakanl???n?n tüm s?n?f düzeylerinde haz?rlad??? Kazan?m Kavrama Testleri ile De?erlendirme S?navlar?na ?l?me, De?erlendirme ve S?nav Hizmetleri Genel Müdürlü?ünün a?a??daki internet adresinden PDF format?nda eri?ilebilmektedir: “http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar”. Tüm ??rencilerimize ba?ar?lar dileriz…” 2017 YGS 3.DENEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Sorular i?in TIKLAYINIZ Cevaplar i?in TIKLAYINIZ 2017 YGS MEB 1.ve 2.DENEME SINAVLARI 2017 YGS MEB Deneme S?nav?-1 MEB 2017 YGS Deneme S?naav?-2 12 Mart 2017 Pazar günü YGS s?nav?na kat?lacak tüm ??rencilere ba?ar?lar dileriz. S?navlar 2017 ygs deneme next page 2017 YGS Haz?rl?k Matematik Testleri ve Cevaplar? (MEB) 27 Ocak 2017 alisanci Yorumlar 2017 YGS Haz?rl?k Matematik MEB Kazan?m Kavrama Testleri ve Cevaplar? 2017 YGS’de matematikten ba?ar?l? olmak isteyen ??renciler dikkat! 2017 YGS matematik ve geometri test sorular?n?n konu da??l?m ve kapsam? 2016 YGS sorular?ndan olduk?a farkl? olacak.?ünkü lise matematik müfredat? 2013-2014 y?l?nda 9.s?n?flardan ba?lamak üzere kademeleri olarak de?i?ti.Ve bu y?l mezun olacak 12.s?n?flar bu yeni matematik müfredat?na g?re liseyi bitirecekleri i?in 2017 YGS ve LYS sorular? 2013 tarihli matematik müfredat?na g?re haz?rlanacak.Ve 9.ve 10.s?n?f matematik dersi tüm ??rencilere anlat?ld??? i?in 2017 YGS matematik sorular? 9.ve 10.s?n?f matematik konular?ndan sorulacak. MEB, ge?en y?l oldu?u gibi bu y?l da üniversiteye haz?rlanan mezun ve 12.s?n?flar i?in YGS ve LYS haz?rl?k testlerini ODSGM adresinde yay?nlamaya devam ediyor.MEB sorular? “12+/MEZUN” ba?l??? alt?nda YGS haz?rl?k testlerini A, LYS haz?rl?k testlerini B ad? ile yay?nl?yor. Tüm derslerle ilgili testlere, “MEB ?l?me, De?erlendirme ve S?nav Hizmetleri Genel Müdürlü?ü’nün” (ODSGM) sayfas?ndan yada “Kazan?m Testleri” ne t?klay?p sol menüden ula?abilirsiniz. Ge?en y?l YGS’deki sorular?n bir ?o?unun ODSGM adresinde yay?nlanan sorulara olduk?a benzedi?ini s?yleyebiliriz.Bu nedenle, hele de müfredat de?i?ti?i i?in ?nemli, 2017 YGS s?nav?nda matematikten gerekli ba?ar?y? elde etmenin ?nemli ad?mlar?ndan biri a?a??daki testleri ?zümseyerek ??zmenizi ?neriyoruz. ?zetle a?a??daki testleri ??zmeden 2017 YGS s?nav?na girmeyin! ?ok ?nemli oldu?unun fark?nda oldu?umuz i?in s?nava girecek ??renciler i?in ODSGM’de yay?nlanan YGS Matematik haz?rl?k sorular?n?n hepsini buraya ekledik.?ndirmek istedi?iniz testi t?klay?p PDF sini kaydedebilirsiniz. ?imdilik MEB 9.s?n?f konular?n? tamamen yay?nlad?.10.S?n?f konular?n? ikinci d?nem s?nava kadar yay?nlayaca??n? dü?ünüyoruz. 2017 YGS Haz?rl?k Matematik MEB Kazan?m Kavrama Testleri ve Cevaplar? (?ND?R) TEST-1 (KüMELER-1) (Kümelerde Temel Kavramlar) TEST-2 (KüMELER-2) (Kümelerde ??lemler) TEST-3 (KüMELER-3) (Kartezyen ?arp?m-Problemler) TEST-4 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-1) (Ger?ek Say?lar) TEST-5 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-2) (Ger?ek Say?lar) TEST-6 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-3) (Ger?ek Say?lar) TEST-7 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-4) (1. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve E?itsizlikler) TEST-8 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-5) (Mutlak De?er) TEST-9 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-6) (Mutlak De?er) TEST-10 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-7) (1. Dereceden ?ki Bilinmeyenli Denklem ve E?itsizlikler) TEST-11 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-8) (üstlü ?fadeler) TEST-12 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-9) (üstlü ?fadeler) TEST-13 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-10) (K?klü ?fadeler) TEST-14 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-11) (K?klü ?fadeler) TEST-15 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-12) (Oran-Orant?) TEST-16 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-13) (Problemler) TEST-17 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-14) (Problemler) TEST-18 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER-15) (Problemler) TEST-19 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER – 16) (Problemler) TEST-20 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER – 17) (Problemler) TEST-21 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER – 18) (Problemler) TEST-22 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER – 19) (Problemler) TEST-23 (DENKLEM VE E??TS?ZL?KLER – 20) (Problemler) TEST-24 (FONKS?YONLAR- 1) TEST-25 (FONKS?YONLAR- 2) TEST-26 (ü?GENLER – 1) (ü?gende A??lar) TEST-27 (ü?GENLER – 2) (ü?gende A??lar) TEST-28 (ü?GENLER – 3) (ü?gende A??lar) TEST-29 (ü?GENLER – 4) (ü?genlerin E?li?i) TEST-30 (ü?GENLER – 5) (A??-Kenar Ba??nt?lar?) TEST-31 (ü?GENLER – 6) (ü?genlerin Benzerli?i) TEST-32 (ü?GENLER – 7) (ü?genlerin Benzerli?i) TEST-33 (ü?GENLER – 8) (ü?genlerin Benzerli?i) TEST-34 (ü?GENLER – 9) (A??ortay) TEST-35 (...

alisanci.com Whois

Domain Name: ALISANCI.COM
Registry Domain ID : 1911055917_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server : whois.nicproxy.com
Registrar URL: http://www.nicproxy.com
Updated Date: 2017-03-30T13:58:12Z
Creation Date: 2015-03-18T15:45:45Z
Registrar Registration Expiration Date: 2018-03-18T15:45:45Z
Registrar:NICS TELEKOMUNIKASYON TICARET LTD.STI.
Registrar IANA ID: 1454
Registrar Abuse Contact Email: abuse@nicproxy.com
Registrar Abuse Contact Phone: +90.2122132963
Reseller: NATRO COMMUNICATION LTD.
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#OK
Registry Registrant ID: CID-772876AL?
Registrant Name: ali sanci
Registrant Organization: ali sanci
Registrant Street: Ulukavak mah.Tekceviz 33.sok.no:2/41 Corum
Registrant City: Corum
Registrant State / Province: merkez
Registrant Postal Code: 19040
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.3642266025
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.11111111111
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: alisanci@gmail.com
Registry Admin ID: CID-772876AL?
Admin Name: ali sanci
Admin Organization: ali sanci
Admin Street: Ulukavak mah.Tekceviz 33.sok.no:2/41 Corum
Admin City: Corum
Admin State / Province: merkez
Admin Postal Code: 19040
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.3642266025
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.11111111111
Admin Fax Ext:
Admin Email: alisanci@gmail.com
Registry Tech ID: CID-772876AL?
Tech Name: ali sanci
Tech Organization: ali sanci
Tech Street: Ulukavak mah.Tekceviz 33.sok.no:2/41 Corum
Tech City: Corum
Tech State / Province: merkez
Tech Postal Code: 19040
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.3642266025
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.11111111111
Tech Fax Ext:
Tech Email: alisanci@gmail.com
Name Server: NS5.PEKIYI.COM
Name Server: NS6.PEKIYI.COM
DNSSEC: Unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-24T14:28:25Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en